Fortelling NR. 4.

Snøfonnen

Snøen fortsetter å dale ned. Den dekker og blokkerer alt innenfor og utenfor Blåsterby. Heldigvis gjorde Samson ikke det han skulle gjøre denne gangen, og reddet dermed frokosten til innbyggerne. Hva kan de gjøre med stinkende, ubrukelig søppel? Hvordan kan den forferdelige søppelhaugen på Miljøstasjonen være en god ting for alle menneskene? Løsningen vil helt sikkert varme opp det kjølige humøret i byen.

Snowdrift

The snow just keeps falling, it covers and blocks everything inside and outside of Wriggle Town. Thank God this time Samson didn’t do the task assigned to him, thus he saved the breakfast of the townspeople.

What can they do with smelly, good-for-nothing garbage, what good could the horrible garbage heap piling at Waste Works Yard do to the people? The solution will surely warm up everybody’s frosty mood.

Fortelling NR. 5.

Den veltede avfallsdunken

Malvina, søppelbilen i bo-områdene, er veldig sint og lei. Om natten velter noen stadig søppeldunker fylt med søppelsekker i Epleblomstgata. Det er mye arbeid for henne å rydde opp det spredte søppelet. Det er på tide å fange skurken og gi dem en lærepenge!

The Overturned Garbage Can

Malvina, the residential garbage truck is very angry and tired. At night someone keeps overturning the garbage cans filled with trash bags in Apple Blossom Street. It takes her a lot of work to clean up the scattered waste. It is time to catch the villain and give them a lesson!

Fortelling NR. 6.

Morsdagsblomster

Hva synes innbyggerne i Blåsterby om Miljøstasjonen? Er det mulig at de ikke har en anelse om hva det egentlig er? Hvordan kan menneskene i byen bli overbevist om å besøke Gjenbruksgjengen, og til-og-med spørre om hjelp? Hvordan kan en liten jente og en blomsterbukett endre folks meninger?

Mother’s Day Flowers

What do the residents of Wriggle Town think of Waste Works Yard? Is it possible they have no idea about what it really is? How could the people in town be convinced to visit the garbage trucks and even ask for their help? How can a tiny little girl and a bouquet of flowers change people’s opinions?

Fortelling NR. 7.

Den fargerike mosaikken

Blåsterby er berømt for sine vakre, fargerike og spennende bygninger. Det er bare ett unntak: den kjedelige grå veggen ved siden av skolen. Barna vil gjerne male den i en mer livlig farge. Kan Gjenbruksgjengen hjelpe dem med denne oppgaven også?

The Most Colorful Mosaic

Wriggle Town is famous for its beautiful, colourful and exciting buildings. There is only one exception: the boring grey wall next to the school. The children would very much like to paint it a more cheerful colour. Can the trucks of Waste Works Yard help them in this task as well?

Fortelling NR. 8.

En ubuden gjest

Når Malvina, avfallsbilen, uheldigvis velter en søppeldunk mens hun jobber, finner hun en nysgjerrig overraskelse. Hun drar tilbake til Miljøstasjonen med en liten gjest. Kan Gjenbruksgjengen løse alle problemene? Kan den hjemløse lille tingen finne et hjem, og kan de få menneskene til å være mer oppmerksom på resirkulering?

Uninvited Guest

When Malvina, the residential garbage truck accidentally drops a garbage can during work, she encounters a curious surprise. She returns to Waste Works Yard with a tiny guest. Can the garbage trucks unravel all the tangles? Can the stray little thing find a home, and can they get people to pay better attention to recycling?

Fortelling NR. 9.

Forviklinger på barnas dag

Det er stor glede blant barna i Blåsterby, fordi ønsket deres snart blir oppfylt: Barnas Dag skal feires på Miljøstasjonen i år. Men er avfallsbilene som bor på Miljøstasjonen fornøyde med dette? Vil de klare å gjøre stasjonen trygg for barn? Og hva slags leker kan de leke på en miljøstasjon?

Unconventional Children’s Day

There is great joy amongst the children in Wriggle Town, because their wish is about to come true: Children’s Day is going to be held at Waste Works Yard this year. But are the garbage trucks living at the yard happy about this? Will they be able to make the place safe for the children? And what games can they play at a waste site?

Fortelling NR. 10.

Vi må hjelpe julenissen!

Det skjer alltid noe i Blåsterby… Denne gangen trenger selve Julenissen hjelp fra Gjenbruksgjengen. Klarer de å erstatte lekene fra den tapte sekken i tide, og få barnas ønsker til å gå i oppfyllelse?

Let’s Help Santa Claus!

Something always happens in Wriggle Town… This time Santa Claus himself is in need of help from the garbage trucks. Can they replace the toys from the lost sack on time and make the children’s wishes come true?

Fortelling NR. 11.

Dyrebeskyttelsen

Vinteren er så kald at folk ikke engang lar dyrene sine få gå ut av huset. Alle lider av å føle seg innesperret. Men selv nå har Gjenbruksgjengen mye å gjøre i byen. Hvem er så utålmodig at de velter søppeldunkene ute på gatene? Med tenner som hakker og vindusviskere som skjelver beviser Gjenbruksgjengen nok en gang at ingenting er umulig.

Animal Watch

The winter is so cold that people don’t even let their animals out of the house. Everyone suffers from cabin fever. But even now the garbage trucks have a great many tasks in town. Who can be so impenitent to keep capsizing the garbage cans left out in the streets? With chattering teeth and shivering windshields the garbage trucks prove again that nothing is impossible.

Fortelling NR. 12.

En drøm til virkelighet

Man sier at ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Gjenbruksgjengen finner også ut av dette på en dag der alt starter dårlig. Alt søppelet faller ut av gjenvinningsdunken, en bil på vei til jobb blir ødelagt, og noen går glipp av et svært viktig møte. Hvordan kan alt gå bra til slutt, og hvordan kan et ønske som en liten gutt har hatt hele sitt liv gå i oppfyllelse?

A Dream Come True

As they say, every cloud has a silver lining. The garbage trucks of Waste Works Yard too find this out on a day when everything starts out misfortunately. All the trash spills out from the recycling bin, a car heading to work breaks down, and someone misses a very important meeting. How can everything turn out well in the end, and how can a little boy’s long-time wish come true?

Fortelling NR. 13.

Den store paraden

Innbyggerne i Blåsterby forbereder spent til Ren By – paraden. Avfallsbiler fra tre nabobyer skal komme for å være med på de ulike aktivitetene. Vera, den gamle tankbilen, kan så vidt kontrollere gleden. Hun gleder seg sånn til å se Philip, hennes livs-lange venn. I denne historien får vi svar på om det store møtet skjer, og om hvordan Philip fikk den stygge bulken sin for så veldig mange år siden.

The Big Parade

The residents of Wriggle Town are eagerly preparing for the Clean Day Parade. Garbage trucks will arrive from three neighbouring towns for the various activities. Wera, the old water truck can barely contain her joy, she is so excited to see Philip, her life-long friend. In this story we will find out if the big encounter happens, and also how Philip got that ugly dent on his side years and years ago.

Fortelling NR. 14.

Søppeldunk i fangenskap

Hvem har noen gang hørt om en søppeldunk som ble tatt til fange? Det er nøyaktig dette som skjedde i Blåsterby da Familien Sørensen dro på ferie. Døren til den splitter nye søppelbeholderen ble lukket og låst, og søppeldunken full av søppel ble fanget og begynte å lukte helt forferdelig. Kan Gjenbruksgjengen frigjøre den stakkars søppeldunken?

Garbage Can in Captivity

Who has ever heard of a garbage can being in captivity? But this is exactly what happened in Wriggle Town, when the Sweet family went on holiday. The door of the pretty new garbage can container has been left locked up, and its prisoner filled with trash starts to emit an unbearable smell. Can the garbage trucks free the poor waste bin?

Fortelling NR. 15.

Tørste blomster

Det er kjempevarmt i Blåsterby, og Gjenbruksgjengen kan knapt dra containerne sine på den kokende asfalten. De ville mye heller ha holdt seg kjølig på Miljøstasjonen, men når de finner ut at blomstene i parken er i enda dårligere form enn de er, begynner alle å arbeide med en gang.

Thirsty flowers

The heat is sweltering in Wriggle Town, and the garage trucks can barely drag their containers on the scorching asphalt. They would much rather keep themselves cool at Waste Works Yard. But when they find out that the flowers in the park are in even worse shape than they are, everyone starts working right away.

Fortelling NR. 16.

Utstilling på hjul

Blåsterby forbereder seg for en helt spesiell utstilling. Veldig mange avis- og TV-reportere har kommet til byen for å se bildene barna har laget til tegnekonkurransen. Men når de finner ut at museet blir renovert, og det er ikke noe sted å vise tegningene, får alle panikk. Kan Gjenbruksgjengen hjelpe byen denne gangen også? Hvor kan de vise vinnertegningene?

Mobile Exhibition

Wriggle Town is getting ready for a very special exhibition. A great many newspaper and television reporters have arrived to town, all wanting to see the children’s pictures made for the drawing competition. But when they find out that the museum is being renovated and there is no place to display the works, everyone panics. Can the garbage trucks of Waste Works Yard help the town this time also? Where could they exhibit the winning drawings?

Fortelling NR. 17.

Ulykken

Waldemar og Wilma, de to gatefeiebilene fra Miljøstasjonen, er sjokket over å se at to lastebiler kjører om kapp i Blåsterby. Selv om lastebilenes containere er fylt med sand og grus, så tror de at de er racerbiler. Kan Gjenbruksgjengen stoppe de to trøbbelmakerne før noe skjer? Og hvordan kan noen som har vært i en ulykke føle seg heldig? På slutten av denne historien vil vi ha fått svarene på alle disse spørsmålene!

The Accident

Waldemar and Wilma, the two street sweepers of Waste Works Yard are shocked to see that two trucks are racing around Wriggle Town. Even though their containers are filled with gravel and sand, they think they are race cars. Can the trucks of Waste Works Yard stop the two trouble-makers before something happens? And how can someone feel lucky who got injured in an accident? We will get the answers to all of these questions by the end of the story!

Fortelling NR. 18.

Brann

Høsten har ankommet Blåsterby, og det ligger blader på alle gatene. Gjenbruksgjengen har så mye arbeid at det står dem helt opp til vindusviskerne. Bare Samson føler seg trist og ubrukbar i garasjen. Kan den tre-akslete containerbilen bli muntret opp med en jobb som passer for ham? Og hvordan kan en avfallsbil bli til en æres-avfallsbil?

Fire!

Autumn arrived to Wriggle Town, and leaves are everywhere in the streets. The trucks of Waste Works Yard are up to their windshield wipers with work, only Samson is feeling sad and idle in the garage. Can the three-axis container truck be cheered up with a job suited for him? And how can a garbage truck turn into an honorary fire truck?

Fortelling NR. 19.

Ringen som ble borte

Gjenbruksgjengen i et elegant bryllup? Det ville vært umulig! Alle på Miljøstasjonen vet at Wanda drømmer om å få en invitasjon til bryllupet som skal være i helgen. Er det mulig for gjestene å være glade over å ha en fin liten avfallsbil tilstede? En ting er sikkert: på slutten av historien kommer vi til å finne ut av alt dette!

The Lost Ring

Garbage trucks at an elegant wedding? This would be impossible! Everyone knows at Waste Works Yard that Wanda dreams in vein about getting an invitation to the wedding held at the weekend. Is it possible that the guests would be happy to have a pretty little garbage truck? One thing is certain: by the end of the story we will find everything out!

Fortelling NR. 20.

Karneval

Hvor mange forskjellige kostymer kan bli laget til et karneval? Hva skal Gjenbruksgjengen gjøre med oppførselen til de to små guttene? Og hvilken bil lager det mest kreative kostymet? Uttrykket ‘alt er godt som ender godt’ passer ikke bare til denne historien, men heldigvis også til karnevalet.

Fancy Dress Ball

How many types of fancy dresses can be made for a carnival? And what do the trucks of Waste Works Yard have to do with the behaviour of two little boys? And which truck makes the most imaginative costume? The saying ‘all is well that ends well’ doesn’t only apply to this story, but thankfully to the fancy dress ball as well.